Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Moeten juridische documenten worden vertaald voor gebruik in de rechtszaal?

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Nederlandse ondernemers doen geregeld zaken in het buitenland. Tevens spreken we vaak meerdere vreemde talen terwijl onze buitenlandse relaties vaak niet de Nederlandse taal machtig zijn. Er wordt dan gecommuniceerd in een voor ons vreemde taal. Doen we een transactie met een buitenlandse partij dan is het contract meestal ook in die vreemde taal opgesteld.

Maar wat gebeurt er als er na een tijd een geschil ontstaat over dat contract en dat geschil mondt uit in een gerechtelijke procedure in Nederland, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is om het geschil te beoordelen.

Juridische documenten vertalen?

Er rijzen direct een aantal vragen: dient de partij die het opgestelde contract als bewijsstuk wil inbrengen hiervan ook een vertaling te maken om te gebruiken in de rechtszaal? En zo ja, betreft het dan een beëdigde vertaling?

Uit een arrest van 15 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:65) van de Hoge Raad blijkt dat de Hoge Raad bij Nederlandse rechters en procespartijen voldoende kennis aanwezig acht van de Duitse, Engelse en Franse taal. Eisers hadden in cassatie geklaagd dat het hof ten onrechte de door hen overlegde verklaring in de Duitse taal zonder Nederlandse vertaling buiten beschouwing had gelaten.

Rechtszaak in het kort

Een Duits bedrijf heeft op internet een Mercedes Benz te koop aangeboden. Een Nederlands autobedrijf heeft een koper gevonden voor de auto. De auto wordt opgehaald bij het Duitse bedrijf tegen afgifte van een tevoren door de bank deugdelijk verklaarde cheque. Ze hebben reeds een kopie ontvangen per fax, waarop in de Duitse taal was vermeld dat dit een cheque was en dat de Postbank verklaarde dat het Nederlandse bedrijf voldoende saldo had voor de koopsom.

De koper gaat de auto ophalen en overhandigt het origineel van de cheque waarna het Duitse bedrijf haar de auto meegeeft. De cheque blijkt waardeloos te zijn en het Duitse bedrijf krijgt zijn geld niet.

Procedure met vertaalde juridische documenten

Daarop start het Duitse bedrijf een procedure tegen de koper en de vordering tegen de koper wordt door de rechtbank afgewezen. Het vonnis van de rechtbank kwam er in het kort op neer dat de koper de gestelde oplichting gemotiveerd had betwist en dat het Duitse bedrijf niet aan zijn bewijslast had voldaan.

Het Hof ’s-Hertogenbosch bekrachtigde dit vonnis en ze hebben een Duits bewijsstuk die het Duitse bedrijf in het geding had gebracht buiten beschouwing gelaten. Daarnaast gaf het bedrijf nog aan dat er een beëdigde vertaling in het geding zou worden gebracht, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Alle overige juridische documenten die niet in de Nederlandse taal waren vertaald heeft het Hof ook buiten beschouwing gelaten.

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over deze situatie:

“Bij de beoordeling van het geschil dient acht te worden geslagen op behoorlijk in het geding gebrachte producties die in een vreemde taal zijn gesteld en waarop door een partij een beroep is gedaan, als de rechter en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een goede beoordeling van de inhoud van die producties. Het overleggen van een vertaling van een productie is in beginsel niet noodzakelijk als die productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal. De rechter kan echter een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij. Een vertaling is in beginsel wel noodzakelijk als een productie is gesteld in een andere vreemde taal.

In gevallen waarin een vertaling ontbreekt, maar deze naar het – ambtshalve of op verzoek van de wederpartij gegeven – oordeel van de rechter noodzakelijk of wenselijk is, behoort de partij die de productie heeft overgelegd, gelegenheid te krijgen een vertaling daarvan in het geding te brengen, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. De rechter kan bepalen dat die vertaling door een beëdigd vertaler moet zijn opgemaakt en ondertekend.”

Engels, Frans en Duits: geen vertaling nodig voor rechtbank

Voor bewijsstukken die in het Engels, Duits of Frans zijn gesteld, luidt dus de hoofdregel dat er geen vertaling overlegd hoeft te worden. Wel is het zo dat de rechter kan verlangen, als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, dat door die partij (eventueel naderhand) een Nederlandse vertaling van het juridische document/bewijsstuk wordt overgelegd. De rechter is tevens degene die bepaalt of de vertaling door een beëdigd vertaler moet worden vertaald.

Vertalen vreemde talen voor rechtszaak: overige vreemde talen

Gaat het over het indienen van processtukken in een andere vreemde taal, dan dienen deze bewijsstukken wel voorzien te zijn van een Nederlandse vertaling. Vertaalbureau Vertalingen.nl heeft de kennis en kunde in huis om juridische documenten en bewijsstukken te vertalen van en naar elke taal. Daarnaast leveren we ook beëdigde juridische vertalingen.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

Terugbelverzoek

Vul dit formulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.